Handelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR
NETPLAN SYSTEM DESIGN.DK APS (herefter kaldet NSD)

1. Generelt:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.
En kontrakt afgivet af NSDs sælger er først bindende for NSD, når den er godkendt af NSD.

2. Priser:
Alle priser er i danske kroner og inklusive moms.

3. Betaling:
Betaling skal ske senest ved afhentning / afsendelse af varen

4. Ejendomsforbehold:
NSD forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen incl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering:
Levering sker ab lager fra NSDs adresse.
Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.
Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår under bestilling.
NSD kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering, inden for 1-4 hverdage (på varer sendt med pakkepost).

6. Fortrydelsesret:
Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dine varer.
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen kan gives til nsd@nsd.dk, telefon 6267 1757

I din meddelelse skal du gøre os opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

Varens stand, når du sender den retur:
Varen skal retuneres i samme stand som den blev modtaget, og må ikke være taget i brug. Afviges der fra dette vil din fortrydelsesret borfalde.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi din betaling, inkl. leveringsomkostninger . Tilbagebetalingen vil ske senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse,
og vi har modtaget varerne retur.

Returnering:
Har du allerede modtaget varerne, skal du returnere dem til NSD senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil benytte din fortrydelsesret.
Du skal selv afholde udgiften for returnering af varen.

7. Produktinformation:
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for NSD.

8. Produktændringer:
NSD forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

9. Immaterielle rettigheder:
Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende
indehaveres immaterielle rettigheder og NSD er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

10. Mangler og reklamation:
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give NSD skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

NSD kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.
Forandringer eller indgreb i det købte uden NSDs skriftlige samtykke fritager NSD for enhver forpligtelse. Såfremt NSD anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til NSD i original emballage. NSD forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.
Såfremt NSD har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.
NSD forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis NSD finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil NSD foretage en evt. ombytning / kreditering.
Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.

11. Ansvarsbegrænsning:
Et erstatningskrav overfor NSD kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand.
NSD erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og NSD hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. NSD er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.
NSD er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.
Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og
uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort NSDs opfyldelse af aftalen.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på
dette tidspunkt.

12. Produktansvar:
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: NSD er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af NSD leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes NSD’s fejl eller forsømmelse.

13. Tvister:
Enhver tvist mellem NSD og køber skal afgøres
efter dansk ret med Odense Byret / Vestre Landsret som værneting.